Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

Pracę intelektualną i moralną w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka, świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych, pracę w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej obyczajowej, przeciwdziałanie społecznym chorobom moralnym — takim jak chuligaństwo, alkoholizm, rozwydrzenie obyczajowe, nieuczciwość w pracy, kradzież mienia publicznego itp., działalność charytatywno-opiekuńczą i niesienie pomocy potrzebującym, działalność ekumeniczną.

Powered By EmbedPress